نمونه ای از از باشــگاه مشــتریان در حــال فعالیت در ســطح کشــور معرفی می شود.

Table of Contents

مؤسسه آموزش زبان انگلیسی Talk & Follow

باشگاهی با عضویت باز و بدون محدودیت

مزایای عضویت در باشگاه Talk & Follow

مشــتریان بــا عضویــت در باشــگاه Talk & Follow و بــر اســاس میــزان امتیــاز و رتبــه خــود، می تواننــد از امکانات ویــژه ای اســتفاده کننــد. برخی از ایــن امکانات عبارت اند از:

 • ثبت نام رایگان در دورههای آموزشی آکادمی ایران – انگلستان

 • ثبت نام رایگان در دوره های همکاران آموزشی آکادمی ایران – انگلستان

 • استفاده از خدمات ویژه سازمانهای همکار با باشگاه

 • دریافت رایگان انتشارات آکادمی

 • حضور رایگان در سمینارهای آکادمی

 • برخورداری از تسهیلات ویژه برای دریافت مدارک و گواهینامه دوره های آکادمی

 • استفاده از مشاوره های رایگان در ارتباط با مسائل آموزشی

 • ایجاد ارتباط به منظور مشــاوره و الگو برداری از ســازمان ها یا مؤسسات آموزشی همکار آکادمی

عضویــت

تمامی افــراد حقیقی یا حقوقی با اســتفاده از خدمات گــروه Talk & Follow ایران می توانند به عضویت رایگان باشگاه ایران ـ انگلستان درآیند.

ســبد شــخصی اعضــا

هریــک از اعضــای باشــگاه از ســبدی مجــازی بــرای نگهداری رتبه ها و امتیازات خود برخوردار خواهد شد. متناسب با استمرار ارتباط اعضا با باشــگاه، رتبه و امتیاز بیشتری به ســبد آن ها افزوده شده و اعضا باتوجه به موقعیت سبد خود، از امکانات باشگاه بهره مند می گردند.

امتیــاز جایــزه

هریک از اعضــا از روشهــای زیر میتواننــد در باشــگاه امتیاز و جایزه کسب نمایند:

 • شرکت در دوره های آموزشی آکادمی ایران ـ انگلستان

 • شرکت در دوره های همکاران آموزشی آکادمی ایران ـ انگلستان

 • دریافت سایر خدمات گروه ایران ـ انگلستان

 • دریافت خدمات همکاران باشگاه Talk & Follow

اســتفاده از امتیاز جایــزه

اعضای باشــگاه می توانند از امتیازی که در باشــگاه کسب کرده اند در موارد زیر استفاده نمایند:

 • شرکت رایگان در دوره های آموزشی آکادمی ایران ـ انگلستان

 • شرکت رایگان در دوره های همکاران آموزشی آکادمی

 • استفادۀ رایگان از سایر خدمات همکاران باشگاه Talk & Follow

اعضای باشــگاه با اســتفاده از امتیــازات خــود در آکادمی و اســتفاده رایگان از دورههای آموزشی، می توانند برنامه آموزشی خود یا سازمان خود را مدیریت نمایند. و بــا هزینه کمتر، در دوره های بیشــتری شــرکت نمــوده و همواره درجهــت بالا بردن سطح دانش و یادگیری خود اقدام نمایند.

امتیاز رتبه

هریک از اعضا به ازای هر بار شرکت در دوره های آموزشی آکادمی، عــلاوه بر امتیاز جایزه، رتبه ای متناســب با آن دوره کســب میکننــد. جمع رتبه هر عضو نشان دهنده سطح عضویت او می باشد.

این گروه در ایران به منظور ارج نهادن به مشــتریان خــود و با هدف ایجاد ارتباط مســتمر و مؤثر با مشــتریان و فراگیــران دورههای آکادمی، اقدام به ایجاد باشــگاهی مجــازی بــرای مشــتریان خــود بــا عنــوان Talk & Follow نمــوده اســت. اعضــای باشــگاه میتوانند ضمن بهره گیــری از خدمات گروه و همــکاران آن، از امتیازات و امکانات ویژه در باشگاه برخوردار شوند.

ســطوح عضویت آبی و نقــره ای و طلایی 

اعضای باشــگاه باتوجه به امتیاز رتبۀ خود در سه سطح زیر طبقه بندی می شوند:

 • سطح :1 عضویت آبی

 • سطح :2 عضویت نقرهای

 • سطح :3 عضویت طلایی

با افزایش رتبه، اعضا میتوانند از ســطح عضویت آبــی به نقره ای و از نقره ای به طلایی ارتقا یابند.
امتیــاز جایزه و رتبه قابل کســب بــه ازای شــرکت در هریک از دوره های آموزشــی و همچنیــن امتیازلازم برای شــرکت رایگان در هریک از دوره ها، در آخرین ســتون ســمت چــپ برنامــۀ زمانبنــدی دوره هــا در «برنامــۀ زمانبنــدی اجــرای دوره هــای آموزشــی درج گردیده اســت. در ادامه، مزایای آموزشــی ســه کارت آبی و نقره ای و طلایی تشریح شده است.

کارت آبی

اعضا در ابتدای عضویت، کارت آبی باشگاه آکادمی را دریافت می نمایند.

اعضا با داشتن کارت آبی از مزایای زیر بهره مند می گردند:

 • ثبت نــام رایــگان در دوره هــای آموزشــی بــر اســاس میــزان امتیــازات جایــزه کسب شده

 • داشتن حق اولویت در ثبت نام دوره های آموزشی آکادمی

 • بهره مندی از سیستم اطلاع رسانی آموزشی آکادمی

امتیازهــای جایزه کسب شــده بــرای دارنــدگان کارت آبی، به مدت دو ســال در سبد اعضا حفظ می گردد.

کارت نقره ای

در صورتی که طی یک ســال شمســی، هریک از اعضای حقیقی بیش از 15 امتیاز رتبــه و اعضــای حقوقــی بیــش از 60 امتیاز رتبــه کســب نمایند، عضویــت آن ها به عضویت نقــره ای ارتقا می یابد. این اعضا علاوه بر مزایــای عضویت آبی، از مزایای کارت نقره ای به شرح زیر بهره مند می گردند:

 • ثبت نام رایگان در دوره، با داشتن 90 درصد امتیاز موردنیاز در سبد شخصی خود

 • ارسال رایگان مدارک و گواهی نامه ها به آدرس آن ها

 • بهره مندی رایگان از انتشارات گروه

 • بهره منــدی از یــک نفــر – روز خدمــات رایــگان در ســال، شــامل نیازســنجی آموزشی، مشاوره برنامه ریزی آموزشی و…

 • بهره مندی از تخفیف ویژه در سمینارهای خاص

امتیاز دوره ها به مدت سه سال در سبد دارندگان کارت نقره ای نگهداری میشود.

عضویت نقره ای به مدت دو سال اعتبار دارد

کارت طلایی

در صورتی که طی یک ســال شمسی، هریک از اعضای حقیقی بیش از 35 امتیاز رتبــه و اعضــای حقوقــی بیــش از 150 امتیــاز رتبــه کســب نماینــد، عضویــت آن ها بــه عضویت طلایی ارتقــا می یابد. این اعضــا علاوه بــر مزایای عضویت نقــره ای از مزایای کارت طلایی به شرح زیر بهره مند می گردند:

 • ثبت نام رایگان در دوره، با داشتن 80 درصد از امتیاز مورد نیاز در سبد شخصی خود

 • بهره منــدی از ســه نفــر ـ روز خدمــات رایــگان در ســال، شــامل مــواردی از قبیــل نیازســنجی آموزشــی، مشــاورۀ برنامهریزی آموزشــی، ارزیابی اثر بخشــی آموزش، ممیزی سیستم آموزش منطبق با رهنمود ایزو 10015 و…

  امتیــاز دوره ها به مدت چهار ســال در ســبد دارندگان کارت طلایی نگهداری میشود.
  عضویت طلایی به مدت دو سال اعتبار دارد.

منبع : کتاب راهکارهای اصولی تاسیس باشگاه مشتریان/ علی خاکزادی