میتوان گفت که باشگاه مشتریان مناسب ترین ابزاریست که جهت وفادار کردن مشتری در دنیای کسب و کار امروز مورد...