با توجه به موارد بررسی شده می توان گفت در آمیخته بازاریابی باشگاه مشتریان ، موارد زیر بسیار حیاتی و...