وقتی آمار را بررسی می کنیم، کاملا روشن است که ایجاد باشگاه مشتریان عملی مثبت و سودمند است، اما آیا...