تشکیل گروه تخصصی  یک گروه تخصصی جهت تدوین طرحها و برنامه ها ی باشگاه تشکیل دهید.  تدوین ارزشها و هدفها...