نمونه ای از از باشــگاه مشــتریان در حــال فعالیت در ســطح کشــور معرفی می شود. مؤسسه آموزش زبان انگلیسی Talk...